Kotoba

Dictionnaire Français - Japonais

  • JLPT 5
    撮る
    to take, to record, to make