Kotoba

Dictionnaire Français - Japonais

  • JLPT 2
    響く
    to resound, to be heard far away, to reverberate, to shake, to vibrate